fbpx
m. Můstek, Václavské nám. 841/3, Praha
info@synergy-pojisteni.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD
obchodní společnosti
Synergy Insurance s.r.o.
se sídlem V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7
identifikační číslo: 08581649
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321425
Obecné informace
Reklamační řád (dále jen „řád“) blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním a vyřizováním reklamací a stížností vůči společnosti Synergy Insurance s.r.o, (dále jen „společnost“ nebo „Synergy Insurance s.r.o.“).
Názvosloví
Reklamací (dále jen „reklamace“) se rozumí vyjádření nespokojenosti se skupinou pracovníků, standardy, službami nebo produkty Synergy Insurance s.r.o. ze strany jakékoliv fyzické nebo právnické osoby (dále jen „stěžovatel“).
Stížností (dále jen „stížnost“ “) se rozumí opakovaná reklamace podaná stejnou osobou a týkající se stejného věcného problému, který již byl předmětem dřívějšího reklamačního jednání.
Za reklamaci, stížnost se nepovažuje žádost o výplatu pojistného plnění, žádost o poskytnutí informací nebo vysvětlení v souvislosti se smlouvou. Za reklamaci, stížnost se nepovažuje ani nesouhlas klienta s aktuálně platnou legislativou.
Způsob podání reklamací a stížností Reklamaci, stížnost je možné podat:
• písemně (využitím poštovních služeb) na korespondenční adresu společnosti: Synergy Insurance s.r.o., V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7
• osobně v sídle Synergy Insurance s.r.o. V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7
• elektronickou poštou (e-mail) na adresu: info@synergy-pojisteni.cz
• telefonicky na lince Zákaznického servisu (pouze pro reklamace): +420 777 778 301
V případě, že se reklamace, stížnost podává jménem jiné osoby, je potřebné předložit originál plné moci (případně jiný doklad, který opravňuje tuto osobu na podání reklamace, stížnosti).

 1. Podání reklamace, stížnosti písemně, tj. s využitím poštovních služeb
  Písemná reklamace, stížnost se zasílá na korespondenční adresu společnosti Synergy Insurance s.r.o..
 2. Osobní podání reklamace nebo stížnosti
  Reklamaci, stížnost je možné podat i osobně na pražské pobočce společnosti Synergy Insurance s.r.o..
 3. Podání reklamace nebo stížnosti elektronickou poštou
  Stěžovatel má možnost podat reklamaci, stížnost i elektronickou poštou na e-mail: info@synergy-pojisteni.cz
  Reklamace, stížnost podaná prostřednictvím elektronické pošty, se bude dále vyřizovat stejným způsobem jako reklamace, stížnost podaná písemně s využitím poštovních služeb.
 4. Podání reklamace telefonicky
  Telefonicky je možné podat pouze reklamaci, nikoliv stížnost.
  Telefonické podání reklamace je možné prostřednictvím linky Zákaznického servisu +420 777 778 301
  Pověřený pracovník vyplní se stěžovatelem všechny potřebné náležitosti. Telefonicky nelze reklamaci řešit, pouze ji podat.
  Reklamace podaná telefonicky, se bude dále vyřizovat stejným způsobem jako reklamace podaná písemně s využitím poštovních služeb.
  Základní náležitosti podání reklamace nebo stížnosti uvedenými způsoby
  Každá reklamace, stížnost musí obsahovat:
  • Identifikaci stěžovatele:
  u fyzické osoby jméno a příjmení a datum narození případně rodné číslo
  u právnické osoby obchodní firmu, sídlo a IČO
  Kontakt na stěžovatele (e-mailová adresa, telefonní číslo nebo kontaktní adresa),
  Předmět reklamace, stížnosti – stěžovatel ve své reklamaci, stížnosti specifikuje službu či stav, které se reklamace, stížnost týká, popíše důvody reklamace, stížnosti a předloží doklady a podklady zdůvodňující reklamaci, stížnost.
  V případě reklamace, stížnosti, která se týká konkrétní smlouvy (v odpovědi na podání budou poskytované konkrétní informace ze smlouvy), je potřebné, aby
  reklamace, stížnost obsahovala rovněž Číslo smlouvy (pojistné události), které se reklamace, stížnost týká,
  • Verifikaci stěžovatele:
  v případě písemné reklamace, stížnosti je potřebný vlastnoruční podpis stěžovatele
  v případě elektronického podání (e-mailová forma) reklamace, stížnosti je potřebné, aby byla reklamace, stížnost doručená z klientem verifikované e-mailové adresy,
  v případě telefonického podání je potřebná verifikace v souladu s nastavenými postupy a procesy.
  • Dokumenty a podklady zdůvodňující reklamaci, stížnost (pokud jsou k dispozici a relevantní).
  Výše uvedené náležitosti musí být obsahem stěžovatelovi reklamace nebo stížnosti nebo je stěžovatel musí sdělit příslušné osobě, která s ním reklamaci nebo stížnost sepisuje.
  Při neúplných informacích a podkladech, které jsou potřebné pro korektní a správné posouzení reklamace, stížnosti je společnost oprávněna od stěžovatele vyžádat jejich doplnění. V případě, že nebudou ze strany stěžovatele požadované informace a dokumenty doručené, bude reklamace, stížnost 25. den po doručení společnosti považovaná za uzavřenou. V případě doplnění požadovaných informací a dokumentů po tomto termínu, bude zaevidována situace jako nová reklamace.
  Lhůty a vyřízení reklamací a stížností
  Reklamace, stížnost bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti, nebo ode dne, kdy byly společnosti doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace.
  Společnost si vyhrazuje právo prodloužení doby pro vyřízení reklamace, stížnosti z důvodů na straně stěžovatele, a z jiných objektivních důvodů, které není možné ovlivnit.
  V případě, že vyřízení reklamace, stížnosti není možné ve lhůtě uvedené v tomto řádě, informuje společnost o této skutečnosti stěžovatele před uplynutím této lhůty společně s odůvodněním tohoto prodloužení a oznámením předpokládané lhůty pro vyřízení.
  vyřízení reklamace, stížnosti Společnost informuje stěžovatele písemně, e-mailem, případně jiným způsobem dle dohody se stěžovatelem.
  Možnosti dalšího přezkoumání
  V případě, že stěžovatel není spokojen s vyřízením reklamace, má možnost podat stížnost. Pro podání stížnosti platí stejná pravidla, jako pro reklamaci.
  Se stížností nebo reklamací je možné se obrátit také na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, jakožto dohledový orgán společnosti.
  V případě sporů v působnosti zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, je možné se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů k finančnímu arbitrovi České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v síle Kanceláře finančního arbitra. Právo stěžovatele uplatnit své nároky u příslušného soudu tím není dotčeno.
  Závěrečná ustanovení
  Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách společnosti www.pojistenicizincu.cz, rovněž je k dispozici v centrech Synergy Insurance s.r.o..
  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 7. října 2019.