top of page

Informace pro zákazníka

Kdo je váš pojišťovací agent?

Pojištění pro vás jménem pojišťovny uzavře Synergy Insurance s.r.o. s sidlem V Podhoří 844/24, Troja, 171 00 Praha 7, IČO 08581649. Společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321425 (dále jen „prodávající“),  jednatel Ing. Marie Beranová. Zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojištění nebo zajištění vykonává pojišťovací zprostředkovatel jako samostatný zprostředkovatel - pojišťovací agent. Kontakt pro účely stížnosti a podnětů: mob. 777 778 301, email: mariebranova9@gmail.com

Prodávající je zapsán v registru České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění. Registraci prodávajícího lze ověřit v registru subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou, registr je k dispozici na www.cnb.cz.

 

Informace pro zákazníky společnosti PVS

V případě sjednání smlouvy bude pojistníkem společnost Pražské vzdělávací středisko - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., IČO 27233693, jednatel Ing. Marie Beranová. Tato společnost patří do podnikatelské skupiny Synergy Insurance s.r.o. a  je její sesterskou firmou. 

 

Jak můžete řešit spory s pojišťovnou?

Stížnost lze podat písemně, a to:

a) na adrese sídla příslušné pojišťovny,

b) u České národní banky (Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1).

Mimosoudní řešení sporů probíhá u Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) nebo České obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, (www.coi.cz). Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

 

Jak můžete smlouvu zrušit? 

Nebyla-li pojistná smlouva uzavřena v kanceláři zprostředkovatele, např. prostřednictvím internetu nebo telefonicky na dálku, má pojistník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Odstoupí-li pojistník od smlouvy, je pojistitel povinen vrátit mu zaplacené pojistné bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne účinnosti odstoupení; přitom je oprávněn odečíst od pojistného plnění to, co již plnil. Bylo-li však vyplaceno pojistné plnění vyšší než zaplacené pojistné, je pojistník nebo pojištěný povinen vrátit pojistiteli částku vyplaceného pojistného plnění, která převyšuje zaplacené pojistné.

 

Kdo platí za služby pojišťovacího agenta?

Naše společnost dostává od pojišťovny, pro kterou zprostředkovává sjednání nebo změnu pojistných smluv, odměnu na základě provize. Klient neplatí prodávajícímu žádné provize, poplatky, jiné platby, včetně finančních či nefinančních výhod nebo jiných pobídek.

 

Jak jsme spojeni s pojišťovnou?

Naše společnost má obchodní smlouvy s pojišťovnami a má právo sjednávat pojistné smlouvy. Naše činnost je však nezávislá, tj. žádná z pojišťoven nemá podíl na základním kapitálu naší společnosti, ani my nevlastníme žádné akcie, podíly či hlasovací práva ve spolupracujících pojišťovnách. 

 

U které pojišťovny je možné sjednat pojištění?

Pojišťovny na trhu komplexního pojištění pro cizince a pojištění neodkladné péče:

 • INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Hvězdova 1689/2a, Nusle 140 00 Praha 4 

 • Slavia pojišťovna a.s. IČ 60197501, Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4 

 • Pojišťovna VZP a.s. IČ 27116913, Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8 

 • MAXIMA pojišťovna, a.s.  IČ 61328464, Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

 • ERGO pojišťovna, a.s. IČ 61858714, Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4

 • UNIQA pojišťovna, a.s. IČ 49240480, Evropská 136/810, 160 12 Praha 6

 

Klient si může sjednat pojištění u kterékoliv pojišťovny. Cena pojistné smlouvy závisí na pojistném programu. 

Povinná dokumentace k pojistným smlouvám (aktualizováno na 01.12.2021)

 

 • INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.

 1. https://www.axa-assistance.cz/Dokumenty-ke-stazeni/Pojistne-podminky/Vseobecne-pojistne-podminky-Nutna-a-neodkladna-pec

 2. https://www.axa-assistance.cz/Dokumenty-ke-stazeni/Pojistne-podminky/Vseobecne-pojistne-podminky-Komplexni-zdravotni-po

 3. https://www.eurovalley.cz/docs_files/IPID_AXA.pdf?v=fh0u

 

 • Slavia pojišťovna a.s.

 1. https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2021/11/VPP_NZPC_11-2021_CZ.pdf

 2. https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/11/VPP_KZPC_11_2020_CZ.pdf

 3. https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/11/IPID-KZPC-11-2020.pdf

 

 • Pojišťovna VZP a.s. 

 1. https://www.pvzp.cz/wp-content/uploads/2021/03/PP_ZZPC-1_21.pdf

 2. https://www.pvzp.cz/wp-content/uploads/2021/09/PM_KZPC-PLUS_P01_PP_2_21_od_15_09_2021.pdf

 3. https://www.pvzp.cz/wp-content/uploads/2021/07/KZPCE-1_21.pdf

 4. https://www.pvzp.cz/wp-content/uploads/2021/03/IPID-KZPC-PLUS_01_2021.pdf

 

 • ERGO pojišťovna, a.s. 

 1. https://ergo.cz/fileadmin/user_upload_cz/VPP/VPP_181201/2018_Welcome__Welcome_181201_.pdf

 2. https://ergo.cz/fileadmin/user_upload_cz/VPP/IPIDy/IPIDy_k_1.12.2018/IPID-Welcome-CZ-20181201-2.pdf

 

 • UNIQA pojišťovna, a.s

 1. https://www.uniqa.cz/documents/uniqa_dokumenty/produkty/zdravotni-pojisteni/produktove-dokumenty/uniqa/zdravotni-pojisteni-pro-cizince/zdravotni-pojisteni-pro-cizince-eu52992e-vseobecne-pojistne-podminky-ucz_czp_18-platne-od-1-5-2021.pdf

 2. https://www.uniqa.cz/documents/files/zdravotni-pojisteni-pro-cizince/ipid_czpc_01052021.pdf

bottom of page